limg (13K)
rimg (11K)

Adroddiad Arolwg ESTYN

Estyn yw swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Mae Estyn yn cynnal arolygiadau o ysgolion meithrin ac ysgolion cynradd.

Cafodd Ysgol Gymraeg y Castell ei harolygu ddiwethaf ym Mis Hydref 2016. Mae adroddiad llawn o'r Arolygiad ar gael ar ein tudalen Polisiau neu ar wefan Estyn.

Dyma rai ddyfyniadau allan o'r adroddiad...

 "Mae'r ysgol yn gymuned hapus a hynod ofalgar lle mae disgyblion yn ddiogel".

"Mae rhan fwyaf o ddisgyblion yn dod i gyfathrebu'n dda yn y Gymraeg yn fuan ar ôl dechrau'r ysgol".

"Mae'r ysgol yn gweithio'n hynod o effeithiol mewn ystod dda o bartneriaethau buddiol sy'n ymestyn profiadau dysgu a lles y disgyblion yn llwyddiannus iawn".

"Mae ymroddiad rhieni i gefnogi'r ysgol yn nodwedd gref".

"Mae'r pennaeth wedi creu awyrgylch cynhaliol lle mae disgyblion a staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.  O ganlyniad, mae ethos o gydweithio agos yn bodoli er lles y disgyblion".

"Caiff iechyd a ffitrwydd eu hyrwyddo'n ddyddiol trwy amrywiaeth o weithgareddau awr ginio a chlybiau allgyrsiol.  Mae hyn hefyd yn cyfrannu at ymddygiad da".

"Mae'r cyngor ysgol yn weithgar iawn ac mae penderfyniadau yn cael effaith gadarnhaol ar les disgyblion".