limg (13K)
rimg (11K)

Dyddiadur Tymor Yr Haf 2019

29.04.19          Tymor yr Haf yn dechrau

01.05.19          Gweithdy STEM (Blwyddyn 5) yn Ysgol Gymraeg Caerffili (grŵp 2)                     Gwersi tenis i Flwyddyn 3 yn dechrau – pob bore dydd Mercher am 4 wythnos

02.05.19          Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd (beirniadaeth)

                         Arddangosfa o waith buddugol Celf a Chrefft yr Urdd (Coed Duon 5-7yh)

07/08/09.05.19 Prawf llygaid, taldra a phwysau i blant Derbyn gan nyrs yr ysgol

07.05.19          Cyfarfod Cyfeillion yr Ysgol am 7:30 yn nhafarn The Green Lady – croeso cynnes i bob rhiant / ffrind.

08-13.05.19     Profion Cenedlaethol Cymru i blant Blwydydn 2 – 6

08.05.19

Darllen Saesneg / English Reading (Blwyddyn 3 - 6)

09.05.19

Darllen Cymraeg / Welsh Reading (Blwyddyn 2 – 6)

10.05.19

Rhifedd (Gweithdrefnol) / Numeracy (Procedural) (Blwyddyn 2 – 6)

13.05.19

Rhifedd (Rhesymu) / Numeracy (Reasoning)  (Blwyddyn 2 – 6)

11.05.19          Cystadleuaeth Cenedlaethol Pêl-droed yr Urdd i dîm y merched – pob lwc!

13.05.19          Cwrs preswyl Blwyddyn 5 yn Llangrannog

                        Lluniau dosbarth (trefnir dyddiad arall i ddosbarthiadau Blwyddyn 5)

14.05.19          Blwyddyn 1 – trip i Plantasia, Abertawe

15.05.19          Blwyddyn 2 – trip i Plantasia, Abertawe

16.05.19          Cyfarfod i Lysgenhadon Canolfan Gymunedol y Glowyr (9:30)

17.05.19          Gwasanaeth Nant Y Draenog – croeso cynnes i’w teuluoedd am 2:45yh yn Neuadd Glyndŵr

20.05.19          Wythnos Cerdded i’r Ysgol – gadewch eich ceir adref / wedi parcio ym Mharc Morgan Jones neu Morrisons a cherddwch!

23.05.19          Gala nofio Caerffili i dȋm Blwyddyn 6

                        Tê’r Prynhawn i gymuned yr ysgol am 3:30yh (gweithgaredd codi arian gan Gyfeillion yr Ysgol)

                         Cyfarfod Tymhorol y Llywodraethwyr

27.05.19 – 31.05.19 Hanner Tymor - Eisteddfod yr Urdd, Bae Caerdydd

27.05.19          Eisteddfod yr Urdd – pob lwc i Barti Cerdd Dant, Dawnswyr Gwerin dan 10 a Siena Missen (Cerdd Dant unigol solo)

28.05.19          Eisteddfod yr Urdd – pob lwc i Lois James (Alaw Werin solo), Tomos Joseph (under 8 solo), Osian Jones (under 8 recitation), Alfie Dent (Cerdd Dant unigol solo), Parti Llefaru, Dawnswyr Aml-Gyfrwng, Parti Deulais a’r Côr.

03.06.19          HMS (Cymedroli Gwaith Clwstwr) – bydd yr ysgol ar gau i’r plant

04.06.19          Cystadleuaeth tenis i dȋm Blwyddyn 3 a 4

07.06.19          Cystadleuaeth tenis i dȋm Blwyddyn 5

                        Gwasanaeth Nant Cwm Sarn – croeso cynnes i’w teuluoedd am 2:45yh yn Neuadd Glyndŵr

13.06.19          Cystadleuaeth tenis i dȋm Blwyddyn 6

                        Criced 50/50 yr Urdd i dȋm Flwyddyn 4

14.06.19          Gwasanaeth Nant y Pandy – croeso cynnes i’w teuluoedd am 2:45yh yn Neuadd Glyndŵr

21.06.19          Gwasanaeth Nant yr Aber – croeso cynnes i’w teuluoedd am 2:45yh yn Neuadd Glyndŵr

26.06.19          Cystadleuaeth Mabolgampau’r Urdd – tȋm athletau

27.06.19          Gwasanaeth Nant Caiach (plant Cywion) – croeso cynnes i’w teuluoedd am 10:00yb yn Neuadd Glyndŵr

                         Gwasanaeth Nant Caiach (plant prynhawn) – croeso cynnes i’w teuluoedd am 2:00pm yn Neuadd Glyndŵr 

28.06.19          Gwasanaeth Nant Y Ceisiad (plant bore) – croeso cynnes i’w teuluoedd am 10:00yb yn Neuadd Glyndŵr

                        Gig gan fand ‘Gwilym’ i Flwyddyn 6 – Y Gwyndy

29.06.19          Ffiliffest – Castell Caerffili – ymunwch â’r Urdd, Menter Caerffili ac ysgolion y cwm i ddathlu ein Cymreictod.  Gweithgareddau hwyliog trwy’r dydd.

02.07.19          Gwibdaith Blwyddyn 2 – Parc Cwm Darren

03.07.19          Gwibdaith Blwyddyn 1 – Parc Cwm Darren

04.07.19          Cyfarfod Blynyddol Y Llywodraethwyr ac Adroddiad y Pennaeth iddynt.

08.07.19          Wythnos prosiect pontio Celfyddydau Mynegiannol i Flwyddyn 6

                        Wythnos Ysgolion Iach – gweithgareddau dyddiol i hyrwyddo bywyd iach

09.07.19          Diwrnod Mabolgampau Ysgol

12.07.19          Jambori’r Urdd (Pontypŵl) – aelodau’r Urdd ym Mlwyddyn 1 a 2 yn unig

                        Barbeciw Ysgol (3:30 – 6:00) – ymunwch â ni yng ngardd yr ysgol am noson gymdeithasol olaf y flwyddyn.

15.07.19          Adroddiadau’r plant yn dod adref atoch.

16.07.19          Bore pontio i ddosbarthiadau newydd

17.07.19          Noson wobrywo Blwyddyn 6 (5:00yh yn Neuadd Glyndŵr)

19.07.19          Diwrnod olaf yn yr ysgol cyn bod gwyliau’r haf yn dechrau

Last day in school before the summer holidays

*********************************************************************************************************

02+03.09.19    Diwrnodau HMS / INSET days

04.09.19          Plant yn dychwelyd i’r ysgol / Pupils return to school

Tymor yr Hydref 2018

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 3 Medi

Hanner Tymor Ddydd Llun 29 Hydref - Dydd Gwener 2 Tachwedd

Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 21 Rhagfyr

Tymor y Gwanwyn 2019

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 7 Ionawr

Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 25 Chwefror - Dydd Gwener 1 Mawrth

Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 12 Ebrill

Tymor yr Haf 2019

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 29 Ebrill

Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 27 Mai - Dydd Gwener 31 Mai 2019

Tymor yn gorffen ar Ddydd Llun 22 Gorffennaf 2019

Diwrnodau HMS  - 03.09.18 / 07.01.19 / 25.01.19 / 03.06.19 / 22.07.19

Rydym yn annog pob rhiant i gymryd eu gwyliau teuluoedd yn ystod gwyliau’r ysgol fel y nodwyd uchod.


Calendar Quantity