limg (13K)
rimg (11K)

Dyddiadur Tymor Yr Haf 2018

16.04.18          Tymor yr Haf yn dechrau

17+18.04.18    Gweithdai Gwyddonol gan Techniquest i Flwyddyn 3 a 4

20.04.18          Lawnsiad Prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol

25.04.18          Cyflwyno ein Prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol yn yr Oriel Gelf Tate Modern yn Llundain - y grŵp creadigol ym mlwyddyn 5

26.04.18          Cystadleuaeth Pêl-droed yr Urdd i dîm y merched (Blwyddyn 5 a 6)

27.04.18          Gwibdaith y dosbarthiadau Derbyn – Canolfan Arddio Pughs

                        Cystadleuaeth rygbi 7 bob ochr i’r tîm (Blwyddyn 5 a 6)

                        Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd (beirniadaeth)

28.04.18          Arddangosfa Celf a Chrefft yr Urdd (Coed Duon)

30.04.18          Cystadleuaeth Pêl-droed “Cwpan Y Byd” i dimoedd Blwyddyn 5 a 6

01.05.18          Cyfarfod Cyfeillion yr Ysgol am 7:30 yn nhafarn The Green Lady – croeso cynnes i bob rhiant / ffrind.

2-8.05.18         Profion Cenedlaethol Cymru i blant Blwydydn 2 – 6

 

02.05.18

Darllen Saesneg / English Reading (Blwyddyn 3 - 6)

03.05.18

Darllen Cymraeg / Welsh Reading (Blwyddyn 2 – 6)

04.05.18

Rhifedd (Gweithdrefnol) / Numeracy (Procedural) (Blwyddyn 2 – 6)

08.05.18

Rhifedd (Rhesymu) / Numeracy (Reasoning)  (Blwyddyn 2 – 6)

08.05.18          Llywodraethwyr yn craffu ar lyfrau ac yn siarad â dysgwyr

                        Côr yr Ysgol – cyngerdd yng Nghapel Van Road (7:00yh)

10.05.18          Tê’r Prynhawn i gymuned yr ysgol am 3:30yh (gweithgaredd codi arian gan Gyfeillion yr Ysgol)

11.05.18          Gwasanaeth Nant Y Draenog – croeso cynnes i’w teuluoedd am 2:45yh yn Neuadd Glyndŵr

11+12.05.18    Cwrs preswyl Blwyddyn 4 yng Nghanolfan yr Urdd, Bae Caerdydd

16.05.18          Côr yr Ysgol – cyngerdd yn Eglwys Sant Helen (7:00yh)

18.05.18          Gwasanaeth Nant Cwm Sarn – croeso cynnes i’w teuluoedd am 2:45yh yn Neuadd Glyndŵr

21.05.18          Wythnos Cerdded i’r Ysgol – gadewch eich ceir adref / wedi parcio ym Mharc Morgan Jones neu Morrisons a cherddwch!

21.05.18          Wythnos prosiect pontio Celfyddydau Mynegiannol i Flwyddyn 6

24.05.18          Cyfarfod Tymhorol y Llywodraethwyr – “Ein llwyddiannau fel Ysgol Arloesol Arweiniol a beth sydd nesaf?”

25.05.18 – 04.06.18 Hanner Tymor / Half Term - Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd

28.05.18          Eisteddfod yr Urdd – pob lwc i Carys Corden

29.05.18          Eisteddfod yr Urdd – pob lwc i Layla Llewelyn, Dawnswyr Gwerin dan 12, Y Parti Unsain a Chôr yr Ysgol

04.06.18          HMS (Cymedroli Gwaith Clwstwr) – bydd yr ysgol ar gau i’r plant

07.06.18          Gwibdaith Blwyddyn 2 – Parc Cwm Darren

08.06.18          Gwibdaith Blwyddyn 1 – Parc Cwm Darren

09.06.18          Ffiliffest – Castell Caerffili – ymunwch â’r Urdd, Menter Caerffili ac ysgolion y cwm i ddathlu ein Cymreictod.  Gweithgareddau hwyliog trwy’r dydd.

10.06.18          Sul y Fawl yn Nghapel Tonyfelin – croeso cynnes i bob plentyn.

15.06.18          Gwasanaeth Nant Caiach – croeso cynnes i’w teuluoedd am 2:45yh yn Neuadd Glyndŵr

20.06.18          Diwrnod pontio i blant Blwyddyn 6 – pawb yn ymweld ag Ysgol Cwm Rhymni (Y Gwyndy)

                        Cyfarfod i Rieni Blwyddyn 6 yn Y Gwyndy (amser i’w gadarnhau)

22.06.18          Gwasanaeth Nant yr Aber – croeso cynnes i’w teuluoedd am 2:45yh yn Neuadd Glyndŵr

29.06.18          Gwasanaeth Nant y Pandy – croeso cynnes i’w teuluoedd am 2:45yh yn Neuadd Glyndŵr

02.07.18          Wythnos Ysgolion Iach – gweithgareddau dyddiol i hyrwyddo bywyd iachus

04.07.18          Diwrnod Mabolgampau Ysgol

05.07.18          Cyfarfod Blynyddol Y Llywodraethwyr ac Adroddiad y Pennaeth iddynt.

06.07.18          Gwasanaeth Nant y Ceisiad – croeso cynnes i deuluoedd plant y bore am 9:30 a phlant y prynhawn am 2:45yh yn Neuadd Glyndŵr

09.07.18          Ymweliad gan “Y Byd Tawel” i Flwyddyn 1 a 2 (anifeiliaid y môr)

10.07.18          Ymweliad gan “Y Byd Tawel” i blant Meithrin a Derbyn (trychfilod)

11.07.18          Hyfforddiant Diogelu Plant i holl staff yr ysgol (3:30-5:30)

12.07.18          Jambori’r Urdd (Pontypŵl) – aelodau’r Urdd ym Mlwyddyn 1 a 2 yn unig

13.07.18          Barbeciw Ysgol (3:30 – 6:00) – ymunwch â ni yng ngardd yr ysgol am noson gymdeithasol olaf y flwyddyn.

16.07.18          Adroddiadau’r plant yn dod adref atoch. 

17.07.18          Noson wobrywo Blwyddyn 6 (5:00yh yn Neuadd Glyndŵr)

24.07.18          Diwrnod olaf yn yr ysgol cyn bod gwyliau’r haf yn dechrau

***************************************************************************

03.09.18          Diwrnod HMS / INSET day

04.09.18          Plant yn dychwelyd i’r ysgol / Pupils return to school

Rhybudd cynnar / Early warning

10.11.18          Dawns Nadolig “Tei Du” yng Nghlwb Golff Pontypridd o dan ofal Cyfeillion yr Ysgol.  Bydd tocynnau ar werth cyn diwedd yr haf.  Cyntaf i’r felin caiff falu! 

 


Calendar Quantity