limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i'r Cyfnod Sylfaen

Rydym yn awyddus i bob disgybl fod yn hapus yn yr ysgol a mwynhau awyrgylch ofalgar, trefnus a symbylus.  Teimlwn ein bod yn ffodus gan fod gennym staff  profiadol a chydwybodol yn ogystal â chefnogaeth frwd cymuned yr ysgol.

Gan edrych ymlaen at gydweithio gyda chi er lles ein plant.

“Gall bywyd ysgol fod yn hwyl i’r rhieni a’r plant!”

Dyma ychydig o wybodaeth am drefn y Cyfnod Sylfaen:

Absenoldeb

Os bydd eich plentyn yn absennol a wnewch chi ffonio'r ysgol neu ysgrifennu llythyr i roi gwybod am yr absonoldeb. Mae'n angenrheidiol i wneud hyn neu fydd eich plentyn yn cael ei gofrestru yn  absennol heb ganiatâd. Byddwn yn ymdrechu i gysylltu â chi os bydd eich plentyn yn sâl yn oriau ysgol

Gwisg Ysgol

Gofynnwn i’r plant wisgo gwisg ffurfiol yr ysgol. Gellir archebu gwisg ysgol trwy'r ysgol neu trwy lawrlwytho ffurflen oddi ar ein gwefan. Rydym yn eich annog yn gryf i labelu gwisg eich plentyn.

Gwersi Ymarfer Corff

Bydd angen siorts du a chrys-t gwyn ar eich plentyn a byddant yn cadw eu dillad  ymarfer corff yn yr ysgol am yr hanner tymor. (Cofiwch roi enw eich plentyn ar bob dilledyn) Bydd athrawon dosbarth yn rhoi gwybod i chi ar ba ddiwrnod bydd gwersi Ymarfer Corff. Ni chaniateir i'r plant wisgo unrhyw fath o emwaith yn ystod gwersi Ymarfer Corff. Caiff y plant dynnu gemwaith eu hunain i ffwrdd. Nid yr athrawon fydd yn gyfrifol am dynnu gemwaith i ffwrdd a fyddwn ni ddim yn gadael i blentyn sydd yn gwisgo gemwaith i wneud Ymarfer Corff.

Gwaith Cartref

Byddwn yn gosod gwaith cartref yn achlysurol i atgyfnerthu’r gwaith a gyflwynir i’r plant yn y dosbarth. Mae’n ffordd dda i chi rieni wybod beth mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol.

Darllen

Rydym fel ysgol yn gwerthfawrogi eich rôl yn natblygiad darllen eich plentyn ac yn falch eich bod yn sylweddoli bod eich mewnbwn yn gallu gwneud gwahaniaeth aruthrol i gyrhaeddiad eich plentyn.

Er mwyn parhau i ddatblygu sgiliau darllen eich plentyn yn yr ysgol rydym yn cynnal sesiynnau darllen yn ddyddiol ac felly bydd eich plentyn yn dod â llyfr darllen adref dros y penwythnos ac yn ei ddychwelyd i’r ysgol pob Dydd Llun. Cofiwch ddefnyddio’r llyfr cofnodi a’i lenwi’n wythnosol.

Os hoffech brynu plygell ddarllen â logo ‘Ysgol y Castell’ arni i gadw popeth yn drefnus amgaewch £4.00 mewn amlen gydag enw eich plentyn a’r dosbarth arno.

Os yw llyfr darllen yn mynd ar goll yn y tŷ yn ystod y tymor gofynnwn yn garedig i chi gyfrannu £5 at gost y llyfr. Os yw’r llyfr cofnodi yn mynd ar goll gofynnwn ichi dalu £1 i gael un newydd.

Teisen Penblwydd

Mae nifer o blant yn hoffi dod a theisenau i rannu ar achlysur eu penblwydd. Os ydych am wneud hyn yn y dyfodol gofynnwn i chi ddarparu teisenau unigol o’r siop yn hytrach nag un cacen fawr.

Byrbryd

Bob bore bydd cyfle i’ch plentyn fwyta ffrwyth yn ystod amser chwarae. Bydd hi’n bosib i’ch plentyn brynu ffrwyth o siop ffrwythau’r ysgol am £1.00 yr  wythnos neu 20c y dydd, neu i ddod a ffrwyth o’r tŷ. (Cofiwch roi enw eich   plentyn ar y potiau ffrwythau)

Bocs Brechdanau

Hybir eich plentyn i fyw bywyd iachus trwy fwyta’n iach amser cinio. Wnewch chi sicrhau bod bwyd maethlon ym mocs brechdanau eich plentyn, e.e. brechdanau (nid rhai siocled), wrap, pasta, llysiau, ffrwythau, iogwrt, ac un eitem felys (dim losin). Mae croeso iddynt ddod â dŵr, dŵr blas neu sudd i yfed gyda’u brechdanau. Ni chaniateir cnau yn y bocs brechdanau o ganlyniad i alergedd.

Poteli Dŵr

Cofiwch bod angen dŵr ar eich plentyn yn ddyddiol yn y dosbarth. Mae yfed dŵr yn bwydo’r ymennydd. (Cofiwch roi enw eich plentyn ar y botel ddŵr)

Diolch rhag blaen am eich cydweithrediad.

Marie Evans

(Arweinydd y Cyfnod Sylfaen)