limg (13K)
rimg (11K)

Shwmae bawb,

Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn ac yn gofalu am bawb yn eich cartrefi. Rydym ni yn colli eich cwmni pob dydd ac yn edrych ymlaen at ddychwelyd i’r ysgol a bywyd arferol cyn hir.

Sut bynnag y byddwch chi'n dewis gweithio o’r syniadau isod, cofiwch fod eich Iechyd a Lles yn bwysig iawn felly daliwch ati - coginio, ymarfer corff dyddiol, helpu o amgylch y cartref, siarad â’ch ffrindiau, trafod eich teimladau ac helpu eraill yn y gymuned!

Beth am drydaru eich gwaith atom neu ei lanlwytho ar eich dreif personol?  Byddwn ni wrth ein boddau yn gweld eich gwaith!

Cadwch yn ddiogel, gofalwch am eich gilydd a gwnewch y gorau o’r amser teuluol gwerthfawr gyda’ch gilydd.

Mrs Nuttall

Os oes unrhyw broblem genych am y gwaith, cofiwch i e-bostio ni drwy ebost yr ysgol gan gofio nodi Miss Davies Nant yr Aber neu Miss Davies Nant Caiach.

Annwyl Rieni,

I gefnogi’r disgyblion yn ystod y cyfnod ansicr yma mae mynediad gyda’r disgyblion i adnoddau PURPLEMASH a HWB trwy fewngofodi gyda’u manylion personol.

Gweler yr e-bost a ddonfonir atoch gyda rhestr o apiau defnyddiol, mae hefyd:

SUPERMOVERS https://www.bbc.co.uk/teach/supermovers

- Fideos amrywiol i annog plant i symud a dysgu – rhai Cymraeg ar gael

SCRATCH https://scratch.mit.edu/

- Amrywiaeth o diwtorialau ar sut i godio

5 MINUTE MOVE https://youtu.be/d3LPrhI0v-w

- Cyfres o fideos gan Joe Wicks ‘The Body Coach’ i annog plant i gadw’n heini.

COSMIC KIDS YOGA https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga

- Gweithgareddau ioga a meddwlgarwch i blant.

Mae’r daflen Yn ogystal â hyn, mae’r apiau / gwefannau isod ar gael i gefnogi sgiliau sylfaenol:

 • Gêm Sillafu Iaith Gyntaf (Atebol)

 • Gêm Brawddegau Iaith Gyntaf (Atebol)

 • Coolmath Games

 • Twinkl

 • https://www.topmarks.co.uk/maths-games/

 • Dyma restr o wefanau defnyddiol sydd am ddim ar hyn o bryd https://kidsactivitiesblog.com/135609/list-of-education-companies-offering-free-subscriptions

  Tric a Chlic

  Mae plant o’r oedran yma yn datblygu trwy dilyn trefn ac ail adrodd gwybodaeth yn ddyddiol. Rydym yn dilyn yr un drefn bob dydd ar gyfer ein gweithgareddau Tric a Chlic gan ddatblygu ymlaen trwy’r camau lliw pan mae’r plant yn hyderus gyda pob agwedd o’r cam cyntaf cyn symud ymlaen, mae hi’n allweddol i beidio brysio trwy’r camau neu bydd bylchau yn dechrau dod a mi fydd hyn yn cael effaith ar gynnydd eich plentyn yn y dyfodol. Dyma’r drefn yr ydym yn dilyn yn ein sesiynau ni, rwyf yn argymell i chi ddilyn yr un drefn os y dymunwch.

  Trefn y camau: (Rhaid cwblhau pob agwedd o’r cam cyn symud ymlaen i’r cam nesaf.)

 • Melyn

 • Glas

 • Gwyrdd

 • Pinc

 • Llwyd
 1. Mynd trwy bob lythyren er mwyn sicrhau eu bod yn adnabod y llythrennau, ymarfer ffurfio bob lythyren (bwysig eu bod yn dilyn y ffordd cywir.)
 2. Asio- Torri i lawr pob gair yn y cam ac yna’i blendio i ddarllen (m-a-m = mam)
 3. Adnabod- ydyn nhw’n adnabod y gair wrth olwg heb dorri’r gair i lythrennau.
 4. Rhannu- Dwedwch y gair i nhw, rhaid i nhw ei dorri i lawr i’r llythrennau ar wahan (chi’n dweud mam a nhw’n dweud m-a-m.)
 5. Sillafu- Chi’n dweud y gair iddynt a bydden nhw’n ysgrifennu’r gair.
 6. Darllen llyfrau (gall fod yn rhai Tric a Chlic neu unrhyw lyfr)- Mae App Magi Ann hefyd yn cynnwys pob lyfr yn y gyfres- rydym ar lyfr 1 cyfres 2 ar hyn o bryd.
 7. Gallwch annog eich plentyn i ysgrifennu brawddegau, gall fod ar ffurf llyfrau Tric a Chlic, rydym yn defnyddio gwyrdd ar gyfer priflythrennau a coch ar gyfer atalnodi yn yr ysgol.

Gallwch greu gemau i helpu gyda hyn – mae llwyth o syniadau ar Pinterest os chwiliwch am ‘eyfs phonics’.

 

 Bydd eich plentyn yn buddio llawer drwy datlygu y sgiliau isod:

Tasgau Iaith:

Tasgau Maths:

 • Darllen yn ddyddiol, gall fod yn unrhywbeth.
 • Ysgrifennu brawddegau syml yn ddyddiol. Beth am gadw dyddiadur, ‘llyfr sgrap’, rhestr, amserlen o weithgareddau bob dydd, llythyron i aelodau o deulu/ffrindiau, ebost i athrawon ayb.
 • Ymarfer sillafu geiriau Tric a Chlic sydd yn eu bagiau darllen yn ogystal â geiriau allweddol yn ddyddiol (sydd wedi nodi isod.)
 • Ffurfio pob briflythrennau a llythrennau bach yn gywir gan ddilyn fformat Tric a Chlic (gallwch ddefnyddio’r app Tric a Chlic i’ch helpu os oes mynediad i hyn gennych chi.

 

 • Adnabod a defnyddio darnau arian.
 • Adio
 • Tynnu
 • Galw i gof rhif ‘un yn fwy’ ac ‘un yn llai’ o fewn 10.
 • Creu pictogram ar Purplemash.
 • Darllen ac ysgrifennu rhifau at 10, 20 neu pellach.
 • Dyblu a haneru rhifau at 20.
 • Cyfri fesul 2 i 20 a fesul 5 a 10 i 100.
 • Odrifau ac eilrifau hyd at 20.
 • Cyflwyno sut i ddefnyddio cloc analog a digidol i ddweud yr amser.
 • Calendr dyddiol / Trefn y dydd.
 • Coginio gan fesur cynhwysion.
 • Adrodd rhifau i 100 ymlaen ac yn ôl o fannau cychwynnol gwahanol.
 • Siapiau 2D a 3D.
 • Cyfri gwrthrychau
 • Cymharu rhifau a’u rhoi yn eu drefn.

 

 

Tasgau Creadigol a chorfforol:

Meddwlgarwch yn ddyddiol wrth wylio rhaglen ‘Shwshaswyn’

 

 

29.06.20 - Buwch Goch Gota a'r Falwoden

 

Stori i helpu gyda ddychwelyd i’r ysgol :  https://youtu.be/3jCUb9Kik0Y

https://spark.adobe.com/video/MHwI6EmqjjciU

Stori SwperAb: https://drive.google.com/file/d/1OwyNr-Ck1agoljlYYpVzobTEny_O2ATV/view?usp=sharing

Tasgau Llythrennedd

Literacy tasks 

Tasgau Mathemateg

Maths Tasks

Tasgau Thema

Thematic tasks


  • Creu brawddegau yn dilyn patrwm Mae’r falwoden yn _______ . Rhowch ansoddair (gair sy’n disgrifio) i orffen y frawddeg. 

  Cofiwch cofiwch:

  • Prif lythyren 

  • Bwlch bys

  • Atalnod llawn

  • ansoddair

  e.e. Mae’r falwoden yn fach . Mae’r falwoden yn araf. Mae’r falwoden yn galed. 

  Her: Gallwch ychwanegu cymhariaeth (defnyddio’r gair fel) e.e. Mae’r falwoden yn fach fel llygoden. Mae’r falwoden yn araf fel crwban. Mae’r falwoden yn galed fel carreg. 


  • Gwrando ar stori SwperAb a creu rhestr o’r trychfilod sydd yn y stori gan ddefnyddio eich ysgrifennu orau. 

  • Pori Drwy Stori - Wythnos 4 

  https://www.booktrust.org.uk/cy-gb/what-we-do/programmes-and-campaigns/poridrwystori/nursery/listen-to-the-rhymes/week-4-nursery-rhymes/


  • Yn ddyddiol- dilyn sesiwn Tric a Chlic (gweler llythyr cymorth cychwynnol sydd wedi ei ebostio i chi).

  • Darllen llyfrau (gall fod yn rhai Tric a Chlic neu unrhyw lyfr)- Mae App Magi Ann hefyd yn cynnwys pob lyfr yn y gyfres- rydym ar lyfr 1 cyfres 2 ar hyn o bryd.

  • Mae pob lyfr o bob cam Tric a Chlic nawr ar gael yn electronig - rhaid creu cyfrif am ddim. https://tricachlic.cymru/en/uab

  • Gwylio rhaglenni Cyw Cymraeg • Gêm cyfri, cyfatebu a threfnu 1-10

  https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots

  • Dyblu ac hanneru hyd at 20

  • Rholio dis, darllen y rhif ac yna ysgrifennu hafaliadau dyblu e.e. os ydych yn rholio 2, 2+2=4

  • Gȇm haneru: Creu sgwariau o bapur, ysgrifennu rhifau 2, 4, 6, 8 a 10 arnynt. Trowch y sgwariau wynebu i lawr ac yna dewi sgwr a datgan beth yw haner y rhif. 

   

  Siop flodau: 

  Ewch ati i Sefydlu siop flodau. Gallwch wneud hyn drwy- 

  1. Creu arwydd siop

  2. Creu poster amseroedd agor

  3. Paratoi rhestr brisiau

  4. Creu tagiau prisiau

  5. Chwarae rôl gan ddefnyddio arian go iawn i ddatblygu ei dealltwriaeth o ddrnau wahannol. 

  Tasgau ymestynnol: 

  • Adio darnau arian e.e. 1c + 2c i dalu am flodau gyda pris 3c. 

  • Rhoi newid o 10c e.e. os taw pris flodyn yw 5c - 10c - 5c ac yna rhoi newid 5c. 

  Mae sawl cyfle yma i ddatblygu sgiliau rhif, lleferydd, darllen ac ysgrifennu.

  (Dylech addasu'r syniad hwn, os oes angen, gan ddefnyddio'r hyn sydd gennych gartref. Er enghraifft, defnyddiwch flodau gwyllt a welwch ar eich taith gerdded ddyddiol, defnyddiwch flodau artiffisial, gwnewch flodau gan ddefnyddio deunyddiau crefft, tynnwch lun neu argraffwch luniau o flodau.)

 •  
 

Trychfilod 

 

 • Purple Mash (gweler 2Do’s)- creu golygfa yr haf, pa fath o bethau byddwch yn disgwyl gweld yn yr haf?


 • Purple Mash (gweler 2Do’s)- beth yw’r gwahanol fathau o dywydd, beth ydynt yn edrych ac yn teimlo fel?


 • Gwyliwch y fideos i ddysgu ffeithiau am fuwch goch gota ac malwoden

 

https://www.youtube.com/watch?v=KPUazqh63kE

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLCtVGB1mFw

 • Creu malwoden gan ddefnyddio deunyddiau naturiol e.e. dail, glaswellt, creigiau

 

 

Crefftiau: 

 

 Image result for ladybird eyfs activities   Image result for ladybird doubles eyfs activitiesImage result for ladybird eyfs activities

Bwydydd blasus: 

 

Image result for ladybird eyfs activities Image result for ladybird strawbery eyfs activities

 

Ioga 

 

 • Ioga trychfilod

 

https://www.youtube.com/watch?v=qIT-9Nnlvn0&t=208s

 


 


 

Cofiwch edrych ar eich cyfrif ‘PURPLEMASH’ ar gyfer tasgau newydd

Bydd y tasgau yn newid bob pythefnos

Os ydych yn gallu, cofiwch i drydaru eich gwaith!