limg (13K)
rimg (11K)

Dosbarth Derbyn - Nant Caiach

Athrawes: Miss S Griffiths

Gwersi Addysg Gorfforol: Dydd Mercher (siorts du, crys du gwyn a threinyrs)

Gwaith Cartref: Byddwn yn gosod gwaith cartref yn achlysurol i atgyfnerthu’r gwaith a gyflwynir i’r plant yn y dosbarth. Mae’n ffordd dda i chi fel rhieni wybod beth mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol.

Llyfrau Darllen: Bydd llyfrau darllen yn dod adref gyda'r plant bob Dydd Gwener ac yn dychwelyd ar ôl y penwythnos ar Ddydd Llun.

Mae angen dŵr ar eich plant yn ddyddiol. Mae yfed dŵr yn bwydo’r ymennydd.

Brwydr y Deinosoriaid

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Wybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd ac yn galluogi’r plant i archwilio byd hanesyddol a gwyddonol y deinosoriaid, yn cynnwys sut oeddent yn arfer byw, pryd oeddent yn byw a sut oeddent yn ymddwyn ac yn rhyngweithio gyda deinosoriaid eraill. Bydd cyfleoedd i blant symud ac i chwarae mewn gofodau mawr yn yr awyr agored fel rhan o’r prosiect hwn gan gymryd i ystyriaeth syniadau a diddordebau’r plant. Byddwn yn annog y plant i feddwl yn greadigol a chymhwyso’n feirniadol eu profiadau, sgiliau a dealltwriaeth flaenorol er mwyn dod ag amlinelliad o ddeinosor anferth i fywyd.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu am:

Wahanol fathau o ddeinosoriaid ac am rannau o’u cyrff.

Ystyr y gair diflanedig.

Lysysyddion a Chigysyddion.

Ffyrdd i symud eu cyrff mewn modd greadigol ac i adrodd storïau ac actio golygfeydd mewn amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored.

Yr iaith fathemategol o fesur; megis mawr, mwy, bach, llai, tal, talach, byr, byrrach ac yn y blaen.

Llunio, a gwneud marciau ac ysgrifennu cynnar.

Ystod o wrthrychau ac arteffactau sy’n gysylltiedig â’r thema.

Yr iaith Gymraeg gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion ar draws ystod o brofiadau yn yr amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored.

Baw, Annibendod a Chymysgeddau

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Ddatblygiad Creadigol ac yn galluogi’r plant i gymryd rhan mewn chwarae anniben a synhwyraidd mewn amgylchedd dan do ac awyr agored. Bydd y plant yn archwilio a darganfod nodweddion a photensial creadigol gan ddefnyddio ystod o ddeunyddiau creadigol ac anniben. Byddwn yn annog  y plant i feddwl yn greadigol, a chymhwyso’n feirniadol eu profiadau, sgiliau a dealltwriaeth blaenorol wrth greu cymysgeddau hudol.

Yn y prosiect hwn bydd y plant yn dysgu am:

Nodweddion gwahanol ddeunyddiau.

Sut i drin gwahanol ddeunyddiau trwy rolio, wasgu, dynnu, rhwygo a defnyddio sgiliau echddygol manwl a bras.

Nodweddion synhwyraidd ystod o ddeunyddiau.

Yr hyn sy’n digwydd i ddeunyddiau pan gânt eu twymo, oeri, rhewi a’u toddi.

Sut i ddefnyddio teclynnau gyda rheolaeth gynyddol wrth wneud symudiadau mawr a bach.

Sut i siarad am bethau sy’n digwydd ac awgrymu syniadau pam.

Tebygolrwydd, gwahaniaethau a phatrymau deunyddiau a’r newidiadau ynddynt.

Sut i fynegi eu hunain yn greadigol ac yn gelfydd.

Yr iaith Gymraeg gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion ar draws ystod o brofiadau yn yr amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored.