limg (13K)
rimg (11K)

Dosbarth Derbyn - Nant Caiach

Athrawes: Miss S Griffiths

Cynorthwyydd - Miss K Price

Gwersi Addysg Gorfforol: Dydd Mercher (siorts du, crys du gwyn a trainers)

Gwaith Cartref: Byddwn yn gosod gwaith cartref yn achlysurol i atgyfnerthu’r gwaith a gyflwynir i’r plant yn y dosbarth. Mae’n ffordd dda i chi fel rhieni wybod beth mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol.

Mae angen dŵr ar eich plant yn ddyddiol. Mae yfed dŵr yn bwydo’r ymennydd.

 

Thema: Pan âf i Gysgu (hanner tymor cyntaf)

Trosolwg o’r Prosiect

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Wybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd ac yn galluogi plant i archwilio ‘ar ôl iddi dywyllu’ gan gynnwys darganfod am y lleuad, y sêr,  anifeiliaid y nos ac arferion cyfarwydd ar ddiwedd dydd. Byddwn yn darparu cyfleoedd i blant i archwilio a phrofi’r byd naturiol wrth iddi dywyllu. Byddwn yn datblygu’r prosiect gan gymryd syniadau a diddordebau eich plant i ystyriaeth. Byddwn yn annog y plant i feddwl yn greadigol a chymhwyso’n feirniadol eu profiadau, sgiliau a dealltwriaeth flaenorol wrth ddarganfod ‘seren wib’ ar dir yr ysgol.

Yn y prosiect hwn bydd y plant yn dysgu am:

arferion y byddan nhw’n cymryd rhan ynddynt amser mynd i’r gwely.

y lleuad a’r sêr a sut mae’r awyr yn newid liw nos.

ffynonellau golau, ac mai absenoldeb golau yw tywyllwch.

anifeiliaid y nos, megis tylluanod, ystlumod a llwynogod gan cynnwys lle maen nhw’n byw a sut maen nhw’n ymddwyn.

amser.

hwiangerddi syml a rhigymau.

fod yn ddiogel a theimlo’n ddiogel yn y nos.

wneud marciau, tynnu lluniau ac ysgrifennu cynnar.

yr iaith Gymraeg gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion ar draws ystod o brofiadau mewn amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored.

 

Thema: Pawennau, Crafangau a Wisgers (ail hanner tymor)

Trosolwg o’r Prosiect

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Ddatblygiad Creadigol ac yn galluogi’r plant i ddatblygu eu sgiliau a’u syniadau artistig gan ddefnyddio ystod o brosesau mynegiannol a chreadigol trwy archwilio byd cathod domestig a chathod mawr. Byddwn yn datblygu’r prosiect gan gymryd syniadau a diddordebau eich plant i ystyriaeth. Byddwn yn annog y plant i feddwl yn greadigol gan gymhwyso eu profiadau blaenorol, eu sgiliau a’u dealltwriaeth i feddwl am ffyrdd i ofalu am gath sydd ar goll.

Yn y prosiect hwn bydd y plant yn dysgu am:

anifeiliaid sydd yn rhan o deulu’r cathod yn cynnwys cathod domestig a chathod mawr.

gynefinoedd lle maen nhw’n byw yn y cartref ac yn y gwyllt.

rannau cyrff cathod.

ofalu am anifeiliaid, yn cynnwys sefydliadau ac elusennau sy’n darparu lles anifeiliaid.

sut i greu ffurfiau 3D gan ddefnyddio deunyddiau modelu.

sut i gofnodi eu syniadau a’u creadigrwydd mewn ffurfiau dau a thri dimensiwn.

sut i drefnu symudiadau i synau a cherddoriaeth.

waith elusennol gwahanol sefydliadau sy’n gofalu am anifeiliaid.

wneud marciau, tynnu lluniau ac ysgrifennu cychwynnol.

yr iaith Gymraeg gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion dros ystod o brofiadau yn yr amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored.

 

Datblygiad Ieithyddol:

Byddwn yn defnyddio gemau, rhigymau a llyfrau thematig i ddatblygu:

sgiliau llafar

sgiliau gwrando

sgiliau darllen

sgiliau ysgrifennu

Byddwn yn adolygu llythrennau’r Wyddor (Tric a Chlic) yn ddyddiol o ran adnabyddiaeth a ffurf.

 

Datblygiad Mathemategol:

Byddwn yn defnyddio gemau a rhigymau rhif i ddatblygu dealltwriaeth o rif wrth:

ffurfio rhifau 1 – 10

adrodd dilyniannau rhif ymlaen ac yn ôl i 10

ddarllen ac ysgrifennu rhifau hyd at 10

gymharu a threfnu rhifau hyd at 10

gyfrif hyd at 10 gwrthrych

ddilyn a chreu patrymau 2/3 lliw

adnabod ac enwi siapiau 2D a 3D