limg (13K)
rimg (11K)

Linc i hen brofion rhifedd- gweithdrefnol a rhesymu

Linc i hen brofion darllen a deall Cymraeg

Linc i hen brofion darllen a deall Saesneg

 

Croeso i dudalen Nant Felen

 

Nosweithiau Rhieni - Ionawr 23ain a 25ain

Dyddiadau pwysig - Llangrannog - Chwefror 5ed i'r 9fed, 2018

 

Ein thema am yr hanner tymor yma yw Arwyr a Dihirod

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar sgiliau hanes ac y mae’n dysgu’r plant am arwyr a dihirod o wahanol gyfnodau o hanes, eu cymhelliad, eu credo a’r ffyrdd y gwnaethant newid y byd. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn ysgrifennu’n ddarbwyllol ar ffurf adroddiadau a dyddiaduron a sgiliau ychwanegol wrth ysgrifennu cofiannau ac areithiau.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu: 
Sut i ymchwilio gan ddefnyddio ystod o ddeunydd ffynhonnel hanesyddol gan gynnwys TGCh a’r
cyfryngau; 
Trefn gronolegol ystod o bobl arwyddocaol trwy gydol hanes ac am yr amserau yr oeddent yn
byw ynddynt a sut y gwnaeth hyn ddylanwadu arnynt;
Am ystod o ffigurau hanesyddol dylanwadol ac am eu credoau a’u gweithredoedd;
Am arwyr a dihirod cyfoes;
Sut i ysgrifennu mewn ystod o ffurfiau
Pam fod cyfreithiau a newid cymdeithasol yn digwydd o ganlyniad i effaith arwyr a dihirod;
Sut i berfformio araith ddylanwadol.

Gwefan dda i ddysgu am  bobl enwog 

Ein thema ar ol hanner tymor yw Pencampwyr

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Ymarfer Corff ac yn dysgu plant am ystod o chwaraeon a digwyddiadau chwaraeon, pwysigrwydd ymarfer corff a byw’n iach a hanes un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf y Byd, Cwpan Rygbi’r Byd. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn ysgrifennu cyfarwyddiadau ac esboniadau a datblygu sgiliau ychwanegol gan ddefnyddio geirfa dechnolegol sy’n gysylltiedig â chwaraeon a’r corff dynol.

Yn y Cam Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy greu ystod o chwaraeon a gemau newydd.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:

• Am wahanol rannau o’r corff dynol a’u swyddogaethau gan gynnwys grwpiau cyhyrau gwahanol;

• Am bwysigrwydd bwyta’n iach ac ymarfer corff;

• Am ystod o chwaraeon a gweithgareddau eraill;

• Am waith tîm, cystadleuaeth, dyfalbarhad a beth sy’n gwneud pencampwr.

Gwefannau da i ymarfer eich sgiliau mathemateg.

Canrannau - lliwio sgwariau

Gem canran o rif - popio'r balwn

Cyfatebu canran a ffracsiwn

Mwy o gemau canrannau

Rhesymu

Gem degolion a chanrannau

Gemau ffracsiynau

Gem newid ffracsiwn yn ddegolyn