limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i dudalen Dosbarth Nant Felen

Dyddiadau Pwysig

Dydd Mercher - gwers Addysg Gorfforol (cofiwch eich cit!()

Dydd Mercher - prawf sillafu

Bydd y disgyblion yn dod a'u llyfr darllen adref pob nos a disgwylir iddynt ddod ag ef i'r ysgol bob dydd. 

Dyma fraslun o'r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod Tymor yr Haf.

 Dyma daflen gwaith cartref Tymor yr Haf.

 

Gwaith Cartref Tymor yr Haf - EIn Byd Rhyfeddol       Summer Term Homework  - Our Wonderful World

Mae angen dychwelyd un darn o waith cartref erbyn y dyddiadau isod, omd wrth gwrs mae croeso i chi gyflawni mwy. 

7/5/21

21/5/21

11/6/21 

 Iaith / Language

Maths

Cywaith / Topic

Ffeil Ffeithiau / Fact files 

Ysgrifennwch ffeil ffeithiau am rywbeth neu rhywle yn y Byd sydd yn eich rhyfeddu! Am her ychwanegol beth am recordio hysbyseb i ddenu pobl i ymweld a’ch atyniad. 

Write a fact file on a topic or place that you find extraordinary in the World! For an extra challenge you could record an advert to persuade people to visit your chosen attraction!

Taldra’r Rhyfeddodau’r Byd/ Wonders of the world heights.

Dewiswch 10 o’r Rhyfeddodau’r Byd a chanfyddwch eu mesuriadau taldra. Trefnwch o’r lleiaf i’r mwyaf. 

Choose 10 of the Wonders of the World and research  their heights. Order the measurements from the shortest to tallest. 

Gwesty Trychfilod / Bug Hotel 

Creu ‘Gwesty Trychfilod’ yn eich gardd. Edrychwch ar y linc isod.

Create a ‘Bug Hotel’ in your garden. Look at the link below.

https://www.rspb.org.uk/get-involved/activities/nature-on-your-doorstep/garden-activities/build-a-bug-hotel/

Adolygiad / Review 

Gwyliwch raglen ddogfen e.e. David Attenborough ac ysgrifennwch adolygiad ar y raglen.

Watch a documentary programme i.e.David Attenborough and write a review on the programme. 

Data

Casglwch ddata am wybodaeth ailgylchu. Pa mor hir mae gwahanol deunyddiau yn cymryd i ddadelfennu. Record on J2 data or google sheets.  (e.e. Potel plastic / Bag plastic / Bocs Grawnfwyd / Can / Croen banana  / Tissiw ...) 

Collect data on how long it takes for different household items to decompose. Record on J2data or on google sheets.

(e.g. Plastic Bottle / Plastic bag / Cereal box / Tins / Cans / Banana skin / Tissue...)Diwrnod y pengwin! World penguin day! 25/4/2021

Ymchwiliwch i wybodaeth am bengwinod gwahanol. Dewiswch sut i gyflwyno eich gwaith (e.e. llyfr ffeithiol / Fidio / pamffled / Slides / Adobe spark ayyb)

Research information about different types of penguins. Choose how to present your work (e.g. Factual book /Pamphlet / Video / SLides / Adobe Spark etc)

Wythnos Cydnabyddiaeth Diogelwch Haul / National Sun Awareness Week 3/5/2021

Ysgrifennwch bamffled i hysbysebu sut i gadw’n ddiogel yn yr haul.  

Write a pamfflet outlining ways to stay safe in the sun 

https://www.youtube.com/watch?v=vxAsoBXmCJk 

Cymersuredd Baneri   / Flag Symmetry 

Ymchwiliwch baneri gwledydd o gwmpas y byd. Trefnwch y baneri ar dabl i ddangos os ydynt yn gymesur neu’n anghymesur.  Her - Ydych chi’n gallu enwi unrhyw wledydd gyda banner sydd a 2 linell o gymesuredd? 

Research flags around the world and sort them into a table to show whether they are symmetrical or asymmetrical.   Challenge - Can you name any countries that have a flag with two lines of symmetry?  

Cerdd / Music 

Crewch offeryn cerddorol traddodiadol o wlad o’ch dewis.

Create a traditional musical instrument from a country of your choice. 

Diwrnod y Crwbanod / World Turtle Day 23/5/2021 

Ysgrifennwch gerdd wedi selio ar grwbanod. Gallech creu cerdd acrostig / Haiku / Cwpledi odli neu byddwch yn greadigol! 

Write a poem inspired by turtles. You could write a Haiku / Acrostic poem / Rhyming couplets or be creative….

Top Trumps Anifeiliaid / Animal Top Trumps

Ewch ati i greu set o gerdiau Top Trumps anifieiliad . Gallech ddewis anifieilaid y mor / Anifieiliad y nos / Y Jwngl …!

Create a set of Top Trumps cards on animals. You could choose Sea animals / Nocturnal animals / Jungle animals ….etc

Olion Traed Carbon / Carbon Footprints  Defnyddiwch y wefan canlynol i gyfrifo eich Ol Troed Carbon: 

Use the following website to calculate your carbon footprint:

https://footprint.wwf.org.uk/#/questionnaire

Rysait / Recipes

Ysgrifennu rysait a chyfarwyddiadau o fwyd o wlad o’ch dewis.

Write a recipe and instructions of a dish from another country.

Ymarfer tablau / Times Tables practice 

https://www.timestables.co.uk/speed-test/

Bwyd / Food

Creu bwyd o wlad o’ch dewis. Cofiwch drydaru llun ar daflen yr ysgol.

Prepare a dish from another country. Remember to tweet a picture on the school Twitter page.

Diwrnod y Ddaear 22/4/2021  / Earth day 

Crewch Poster i hysbysebu Diwrnod y Ddaear 

Create a poster to advertise Earth Day 

https://www.earthday.org/ 

Mesur / Measuring 

Pwyswch a mesurwch eich rysait yn gywir. Gweithiwch allan nifer o gynhwysion fydd angen ar gyfer 2, 5, 10 gwaith y rysait.

Weigh and measure the ingredients for your recipe correctly. Calculate the amounts of ingredients you will need for 2,5,10 times the recipes. 

Gem Parau Prifddinasoedd  / Capital Cities Pairs Game 

Gwnewch gem parau gwledydd y byd a’u prifddinasoedd. Dewiswch 15 gwlad  a chanfodwch y brifddinas. Cymysgwch y cerdiau i fyny a chwaraewch gyda aelod o’ch teulu gan geisio canfod y parau!  

Create a game of pairs to match up countries with their capital cities.  Choose 15 countries and capitals and write each on a card. Shuffle your cards then play with a family member trying to find each matching pair!

Cwis / Quiz

Ysgrifennwch cwis ar Rhyfeddoau’r Byd gan gynnwys o leiaf 10 cwestiwn. Gallech ddefnyddio Google Forms!

Write a quiz on the Wonders of the World. Write at least 10 questions. You could use Google Forms!

Her Gwaith Cartref Sumdog / Sumdog Homework challenge 

www.sumdog.com 

Modeli / Model

Crewch model o un o Ryfeddodau y Byd!

Create a model of one of the Wonders of the World 

(e.e. Taj Mahal / Pyramids / Great Wall of China / Machu Pichu….) 

https://www.youtube.com/watch?v=7Dbuc6vIRnE 

                    Trydar / Twitter - #gcncb (Nant Cwm Bedw)    #gcnf (gwaith cartref Nant Felen)