limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i dudalen Dosbarth Nant Felen

Addysg Gorfforol - Dydd Mercher

Prawf sillafu - Bob Bore Iau

Trip - Castell Caerdydd i ddysgu am yr Ail Ryfel Byd      17/9/18

Cyflwyniad Noson Rhieni 19/09/2018:

 

Noson_Agored_2018_Bl5.ppt

 

 

Newidiadau i drefn Gwaith Cartref – Tymor yr Hydref 2018

Y tymor hwn ein thema yw Y Blits.  Hoffem i chi gymryd perchnogaeth o'ch gwaith cartref dros yr Hanner Tymor nesaf. Isod ceir tabl ble y gallwch chi ddewis tasgau. Dylech gwblhau un dasg iaith, un fathemateg ac un dasg cywaith yn ystod Hanner Tymor, gan gwblhau un dasg bob pythefnos.

Gallwch gwblhau'r tair tasg mewn unrhyw drefn a disgwylir i chi gyflwyno'ch gwaith ar y dyddiadau canlynol: Tasg 1: erbyn 05/10/18, Tasg 2: erbyn 19/10/18, Tasg 3: ar ddydd Llun 05/11/18.

Gallwch chi gwblhau mwy na thair tasg os dymunwch, ond rydym ond disgwyl i dair gael eu cyflwyno, gallwch chi hefyd ddefnyddio'r tab 'Gwaith Cartref' ar wefan yr ysgol os hoffech wneud unrhyw waith cartref sillafu neu fathemateg ychwanegol.

 

 

Iaith / Language

Maths

Cywaith

1

 

Dyddiadur ifaciwi, plentyn neu filwr yn ystod Ail-Ryfel Byd/ Diary of an evacuee, child or soldier during WW2.

 

Llunio llinell amser Ail Rhyfel Byd / Create a WW2 timeline.

Creu cardiau ‘Top Trumps’ o awyrennau neu longau / Create a set of ‘Top Trumps’ featuring war planes or ships.

2

Cerdd Blits / Poetry on Blitz

Ymchwilio i lyfrau dogni gan greu rysait/bwydlen i’ch teulu chi./ Research the use of ration books and rationing and create a recipe / menu for your family.

Dylunio poster propaganda / Create a propaganda poster.

3

 

*Ymchwilio am wybodaeth ar yr Ail-Ryfel Byd i’w gyflwyno mewn cyflwyniad llafar Saesneg. Research for information on an aspect of WW2 to be presented in an oral presentation in English.

 

Casglu data am ddynion Caerffili bu farw (ymweld â cholofn gôf Caerffili) / Collect data with regards to local men who lost their lives in WW2 (visit cenotaph in Caerphilly)

 

Ymweld ag amgueddfa y 40au yn Abertawe a thrydarwch lun. / Visit the war museum in Swansea and tweet a photo #gcnyc5 or #gcnf5

4

 

Llythyr diolch i Gastell Caerdydd / Letter of thanks to Cardiff Castle.

 

Ymchwilio i werth arian y cyfnod a chyfrifwch i beth mae’n cyfateb nawr. / Research the value of money during WW2 and how it differs from today.

 

Gwrandwch a rhestrwch gerddoriaeth o’r 1940au / Listen to and list a variety of music from the 1940’s

5

Ffeil o ffeithiau am yr Ail Ryfel Byd / Fact file on WW2.

Ymchwilio i’r gwledydd oedd yn rhan o’r Ail-Ryfel Byd a dyluniwch eu baneri gan ddangos cymesuredd / Research the flags of the countries that were involved in WW2 and show their lines of symmetry.

Map o ddinasoedd a fomiwyd yn ystod y Blits ym Mhrydain neu yng Nghymru / Create and plot on a map the cities bombed during the Blitz in Wales or UK.


 

Y Blits

Ein thema am yr hanner tymor cyntaf yw "Y Blits." Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes, ac yn dysgu plant am yr Ail Ryfel Byd gan gynnwys dealltwriaeth am y rhesymau dros y ryfel, yr effaith ar fywyd bob dydd pobl gan gynnwys plant ac am unigolion pwysig yn y cyfnod. Bydd plant hefyd yn dysgu am arwyddocad Blits Abertawe a'i effaith cymdeithasol a dynol. 

Cymraeg - Byddwn yn astudio y nofel am efaciwis "Sais ydy o Miss!" ac yn dysgu sut i ysgrifennu sgript.

Saesneg - gwaith sillafu, atalnodi, gwella ac ymestyn brawddegau, yn ogystal ac ysgrifennu mewn amryw o genres gwahanol e.e. llythyrau, adroddiad papur newydd, barddoniaeth.

Darllen - byddwn yn darllen Cymreg a Saesneg am yn ail wythnos, gan ganolbwyntio ar fagu rhuglder a sgiliau darllen a deall.

Mathemateg - Gwaith rhif y 4 gweithred ( + - x a ÷)  Datrys problemau geiriol, gwaith rhesymu, dehongli data.

Gemau ar y we

Gem talgrynnu - http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=DartboardRoundingv2

Gem gwerth lle -http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/placevalue/fruit_shoot_place_value.htm

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=bingotimesordivide

Synau yr ail ryfel byd -

 

 

Stori Arandora Star - http://www.youtube.com/watch?v=Szg_MoGShNk 

http://www.youtube.com/watch?v=tVcx-7k3Lo8&list=PL4A9FDF6D083256DD

Gem trefnu degolion - http://www.bbc.co.uk/schools/teachers/ks2_activities/maths/decimals.shtml

Gem trefnu degolion - http://www.softschools.com/math/ordering_numbers/ordering_decimals/

Powerpoint - writing an informal letter

Powerpoint - 3 dull gwahanol o adio - dosrannu, llinell rhif a cholofnau

http://www.bbc.co.uk/timelines/zxq4kqt - Ail ryfel byd

http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/Britain.html - Ail ryfel byd

Pwerbwynt Yr Ail Ryfel Byd

Diolch am eich cydweithrediad,

Mrs Griffiths 

 

Drachtiau

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac y mae’n dysgu’r plant am gyflwr newidiol deunyddiau yn cynnwys solidau, hylifau a nwyon. Wrth wraidd y prosiect hwn bydd plant yn ysgrifennu hunangofiannau a chofiannau o wyddonwyr enwog ac yn datblygu sgiliau ychwanegol wrth gofnodi profion archwiliadol a theg gan ddefnyddio fformatau a geirfa wyddonol.

Yn y rhan Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy greu eu cynnyrch eu hunain i werthu yn y siop roddion ‘Drachtiau’ gan ddefnyddio’r hyn maent wedi’i ddysgu am ddeunyddiau a’u priodweddau newidiol.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:

Am brosesau sy’n newid cyflwr ystod o ddeunyddiau gan gynnwys

rhewi, toddi, berwi, sychu, hydoddi a llosgi;

Sut y gellir gwahanu deunyddiau trwy ffiltro a gogru;

Sut y defnyddiwn ni’r prosesau hyn yn ein bywydau bob dydd

Sut i gynnal profion ac archwiliadau teg;

Am nodweddion ysgrifennu hunangofiannol a chofiannol a sut i

ddefnyddio’r rhain i ysgrifennu am eu hunain ac am eraill;

Sut i gynnal profion ac archwiliadau yn ddiogel gan roi sylw i fanyldeb.