limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i ddosbarth Nant Cwm Sarn

 

Mrs Rossiter a Miss Hewer

 

Enfys Trydan 

 

Gwybodaeth Gyffredinol

Bydd Gwersi ymarfer corff ar Ddydd Llun – Bydd angen dod a siorts du a chrys-t gwyn. Gall y plant adael y wisg yma yn y cyntedd tan hanner tymor. A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn ar bob eitem a bod eu gwisg mewn bag wedi’i labeli?

Rydym yn annog y plant i ddod yn fwy annibynnol ym mlwyddyn 1, er mwyn galluogi iddynt wneud hyn a wnewch chi sicrhau  bod enw eich plentyn ar bob dim?

Byddwn yn gosod gwaith cartref yn achlysurol i atgyfnerthu’r gwaith a gyflwynir i’r plant yn y dosbarth. Mae’n ffordd dda i chi fel rhieni wybod beth mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol.

Bydd angen dod a llyfrau darllen a llyfr cofnod yn ôl i’r ysgol ar ddydd Llun gan ein bod ni’n darllen yn ddyddiol gyda’ch plentyn.

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac yn dysgu’r plant am olau, lliw a thrydan. Wrth wraidd y prosiect bydd plant yn dysgu sut i ysgrifennu barddoniaeth ar y thema a datblygu sgiliau ychwanegol yn ysgrifennu nodiadau a brawddegau er mwyn cofio a disgrifio profiadau personol.

Wrth wraidd y prosiect bydd y plant yn arbrofi ac yn archwilio lliw a llun.

Byddwn yn canolbwyntio ar storiau Carnifal yr Anifeiliaid ac Arch Noa.

 

Yn y prosiect hwn bydd y plant yn:

·       Creu llusernau lliwgar;

 

·       Profi cymysgu lliwiau gan ddefnyddio paentiau lliw sylfaenol;

 

·       Gwrando ar storiau a barddoniaeth ar y thema;

 

·       Creu ffynhonell golau;

 

·       Dysgu am beryglon trydan;


·       Dysgu am ba ffynonellau golau sy’n briodol ar gyfer pa bwrpas;


·       Dysgu pam fod golau yn bwysig i ni a diwylliannau eraill;


·       Defnyddio golau a lliw i greu patrymau, effeithiau a mynegi teimladau;


·       Ysgrifennu cerddi syml thematig.

 

·       Creu patrymau a seiniau cerddorol i fynegi syniadau am olau, lliw a sain. 

 

·       Perfformio dawnsfeudd a gwarando ar gerddoriaeth-Carnifal yr anifeiliaid, Saint Saens.

 

 

Thema - Archarwyr (ar ol hanner tymor)

 

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar TGCh ac mae’n dysgu plant sut i gasglu gwybodaeth o ystod o ffynonellau a defnyddio amrywiaeth o becynnau i dynnu llun, paentio, animeiddio a recordio synau. Wrth wraidd y prosiect hwn bydd plant yn ysgrifennu naratif a storiâu ffantasi gan ddefnyddio fformat comic a bwrdd stori ac yn datblygu sgiliau ychwanegol wrth ddefnyddio marciau siarad a phenawdau. 

 

Yn y Cam Arloesi bydd plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy greu eu harcharwyr eu hunain i ymladd yn erbyn y gelyn.

  

Yn y prosiect hwn bydd y plant yn dysgu

Defnyddio TGCh i ddarganfod a chyflwyno gwybodaeth yn cynnwys ffilm ac animeiddio;


Deall y nodweddion a ddefnyddir gan awduron a chartwnyddion mewn comics a ffilmiau i ddisgrifio archarwyr;


Nodi arferion bwyta’n iachus;


Darllen stribedi comig a deialog yn rhugl;


Dylunio stribed comig a’i ddefnyddio i ddweud stori;


symud cerddorol ac offerynnau cerddorol i fynegi nodweddion cymeriadau ffug;


I adnabod ymddygiad derbyniol a rhoi rhesymau am eich dewisiadau;


I adnabod archarwyr ‘bywyd go iawn’ a disgrifio eu bywydau.

 

**Croesawn arbenigedd o deuluoedd y dysgwyr i gyfoethogi'r dysgu trwy arwain neu trefnu gweithgareddau / gweithdai yn yr ysgol.**