limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i Ddosbarth Nant Cwm Parc

Gwaith Cartref – Tymor y Gwanwyn 2019 – Blwyddyn 6

Y tymor hwn mae ein thema yn seiliedig ar ‘Glas, Glas Blaned’ . Isod ceir tabl ble y gallwch chi ddewis tasgau. Dylech gwblhau un dasg iaith, un fathemateg ac un dasg cywaith yn ystod Hanner Tymor, gan gwblhau un dasg bob pythefnos.

Gallwch gwblhau'r tair tasg mewn unrhyw drefn a disgwylir i chi gyflwyno'ch gwaith ar y dyddiadau canlynol: Tasg 1: erbyn 28/01/19, Tasg 2: erbyn 11/02/19, Tasg 3: ar ddydd Llun 04/03/19.

Gallwch chi gwblhau mwy na thair tasg os dymunwch, ond rydym ond disgwyl i dair gael eu cyflwyno, gallwch chi hefyd ddefnyddio'r tab 'Gwaith Cartref' ar wefan yr ysgol os hoffech wneud unrhyw waith cartref mathemateg ychwanegol. Cofiwch hefyd i gyflwyno gwaith cartref o safon uchel sy’n daclus gan ei osod mewn ffeil os yw’n bosib.

 

Iaith

Maths

Cywaith

1

 

Ysgrifennu llythyr at y sir yn eu hannog i wella'r gorddefnydd o blastig yn ein hardal.

 

Cadw tabl o bopeth sy’n cael ei ailgylchu yn eich tŷ yn ystod wythnos a llunio graff bar i ddangos y data.

 

Creu model o rywbeth allan o ddefnyddiau ailgylchu.

2

 

Ysgrifennu cerdd ‘Y Mor’.

 

Ymchwilio i foroedd y Byd gan nodi ffeithiau rhif. 

 

Dylunio poster sy’n annog pobl i ailgylchu.

3

 

Gwyliwch un rhaglen ‘Blue Planet’ ar BBC IPlayer ac ysgrifennwch nodiadau am beth mae’n sôn.

 

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/p04tjbtx

 

Casglu data am wahanol fathau o anifeiliaid sy’n byw yn y môr.

 

Sgetsio/tynnu llun ar lan y môr/o’r afon Rhymni/ Ffos Castell Caerffili (defnyddio papur pensil a lliwiau neu gamera i dynnu llun)

4

 

Ysgrifennu llythyr o ddiolch i Ganolfan Dwr Cilfynydd.

 

Ymchwiliwch a threfnwch foroedd y byd o’r mwyaf o ran arwynebedd i’r lleiaf.

 

Ar ddiwrnod braf ewch am dro ar hyd arfordir Cymru neu yn y wlad a thrydarwch lun.

5

 

Ffilmiwch eich hun yn gwneud adroddiad newyddion ynglŷn ag effaith plastig yn y môr.

 

Ymchwiliwch i gost teithio i’r ‘Great Barrier Reef’ yn Awstralia os ydych yn hedfan o Lundain ac yn aros mewn gwesty yno am wythnos.

 

 

Meddyliwch am ffordd greadigol o ail ddefnyddio plastig a dewch a hyn mewn i rannu gyda’r dosbarth.


Addysg Gorfforol
 - Dydd Iau 

Dyddiadau pwysig -

Noson rieni  -   22 + 24 / 1/19

Diwrnod INSET - 25/1/19 

 

Thema Tymor y Gwanwyn yw..

Glas, Glas Blaned

Image result for polluted earth

Mae'r thema yma yn un cyfoes iawn ac yn codi ymwybyddiaeth y plant o gynhesu byd eang, problemau llygredd a plastig yn y mor. Bydd y disgyblion yn cael cyfle i wneud gwaith gwirfoddol yn y gymuned gan godi sbwriel a thacluso yr ardal leol. Byddant yn cael y cyfle i greu adroddiad newyddion gan ddefnyddio eu sgiliau TGCh. Yn ogystal a hyn, byddant yn ysgrifennu llythyrau ac ymson.

Mathemateg - 
Parhau i adolygu y 4 gweithred - adio, tynnu, lluosi, rhannu.
Datrys problemau geiriol yn defnyddio y 4 gweithred.
Gwaith amser - cloc analog a 24 awr, darllen amserlenni. 
Gwaith ffracsiynnau, canrannau a degolion a gallu cyfatebu y 3 - e..e 25% - 0.25 - 1/4
Gwaith data 

 Ar ol hanner tymor ein thema fydd...

Drachtiau

Image result for potions

 

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac y mae’n dysgu’r plant am gyflwr newidiol deunyddiau yn cynnwys solidau, hylifau a nwyon. Wrth wraidd y prosiect hwn bydd plant yn ysgrifennu hunangofiannau a chofiannau o wyddonwyr enwog ac yn datblygu sgiliau ychwanegol wrth gofnodi profion archwiliadol a theg gan ddefnyddio fformatau a geirfa wyddonol.

Yn y rhan Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy greu eu cynnyrch eu hunain i werthu yn y siop roddion ‘Drachtiau’ gan ddefnyddio’r hyn maent wedi’i ddysgu am ddeunyddiau a’u priodweddau newidiol.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:

Am brosesau sy’n newid cyflwr ystod o ddeunyddiau gan gynnwys

rhewi, toddi, berwi, sychu, hydoddi a llosgi;

Sut y gellir gwahanu deunyddiau trwy ffiltro a gogru;

Sut y defnyddiwn ni’r prosesau hyn yn ein bywydau bob dydd

Sut i gynnal profion ac archwiliadau teg;

Am nodweddion ysgrifennu hunangofiannol a chofiannol a sut i

ddefnyddio’r rhain i ysgrifennu am eu hunain ac am eraill;

Sut i gynnal profion ac archwiliadau yn ddiogel gan roi sylw i fanyldeb.

 

**Croesawn arbenigedd o deuluoedd y dysgwyr i gyfoethogi'r dysgu trwy arwain neu trefnu gweithgareddau / gweithdai yn yr ysgol.**