limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i Dudalen Nant Gwyddon

Mrs Davies/Miss Milard a Miss Williams

Tymor y Gwanwyn 2018

 

Gwybodaeth Gyffredinol

 

Bydd Gwersi ymarfer corff ar ddydd Mawrth – Bydd angen dod a siorts du a chrys-t gwyn. Bydd y plant yn dychwelyd eu gwisg ar ddiwedd bob hanner tymor. Rydym yn annog y plant i ddod yn fwy annibynnol ym mlwyddyn 2 felly a wnewch chi sicrhau bod enw ar bob dilledyn er mwyn galluogi iddynt wneud hyn. Ni fydd angen trainers ar eich plentyn am y tymor cyntaf achos rydym yn mynd i fod yn gwneud dawns. Os ydy eich plentyn yn gwisgo clustdlysau a wnewch chi eu tynnu ar gyfer y diwrnod yna fel bod eich plentyn yn gallu cymryd rhan.

 

Byddwn yn gosod gwaith cartref yn achlysurol i atgyfnerthu’r gwaith a gyflwynir i’r plant yn y dosbarth. Mae’n ffordd dda i chi fel rhieni wybod beth mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol. Weithiau bydd ffocws fwy ymarferol i’r tasgau. A wnewch chi helpu’ch plentyn i gwbwlhau’r tasgau fel eu bod nhw yn gallu cyrraedd eu potensial yn ystod y flwyddyn yma?

 

Bydd eich plentyn yn dod a llyfr darllen adref bob dydd Gwener ac bydd angen dychwelyd y llyfr ar dydd Llun gan ein bod ni yn darllen yn ddyddiol gyda’r plant. A wnewch chi ysgrifennu sylwadau yn eu llyfr cofnod yn wythnosol os gwelwch yn dda?

 

Mae’n holl bwysig bod eich plentyn yn yfed dŵr yn ystod y dydd er mwyn iddynt lwyddo yn ei gwaith felly a wnewch chi ddanfon potel i mewn yn ddyddiol. Hefyd gall y plant dalu am ffrwyth trwy ddod a £1 i mewn bob wythnos neu 20c bob dydd.

 

 Rydym yn annog y plant i ddod yn fwy annibynnol ym mlwyddyn 2, er mwyn galluogi iddynt wneud hyn a wnewch chi sicrhau  bod enw eich plentyn ar bob dim.

 

Diolch yn fawr

 

Ein thema

 

Ein thema y tymor yma yw ‘Ein Byd Mawr Crwn’

 

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddaearyddiaeth ac yn dysgu’r plant am nodweddion daearyddol a dynol eu cymuned leol. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn ysgrifennu ystod o orchmynion a chyfarwyddiadau gan ddefnyddio mapiau a phrofiad personol. Yn ychwanegol at hyn maent yn datblygu sgiliau gan ddefnyddio iaith safle a chyfarwyddyd. Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:

 

• Sut i ddefnyddio a chreu mapiau a chynlluniau;

 

• Am nodweddion daearyddol a dynol eu cymunedau eu hunain;

 

• Am bobl bwysig sy’n eu helpu yn eu cymuned leol;

 

• Sut i ddilyn gorchmynion a chyfarwyddiadau;

 

• Sut i ysgrifennu a threfnu gorchmynion;

 

• Sut i ddefnyddio sgiliau celf a dylunio i fynegi eu syniadau’n greadigol;

 

• Am archwiliwr enwog neu ffigwr pwysig yn y gymuned

 

Mae’r prosiect hwn hefyd yn canolbwyntio ar ddaearyddiaeth ac y mae’n dysgu’r plant am leoliad cyferbyniol dramor a sut y gallent gael rhai pethau’n debyg a rhai pethau’n wahanol i’r ardal lle maen nhw’n byw. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu ysgrifennu adroddiadau syml ac yn dysgu sgiliau ychwanegol megis ysgrifennu brawddegau ac esbonio.

 

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:

 

•Defnyddio sgiliau daearyddol ac ymchwiliol;

 

•Dod i wybod am eu hardal leol a lleoliad cyferbyniol dramor;

 

•Cymharu ffactorau megis tywydd, nodweddion daearyddol, poblogaeth a ffordd o fyw;

 

•Defnyddio TG a sgiliau eraill i gasglu a storio gwybodaeth yn cynnwys mapiau a data;

 

•Cyflwyno gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn cynnwys TGCh.