limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i Dudalen Nant Gwyddon

Tymor y Gwanwyn 2019

Thema - Enfys Trydanol (hanner tymor cyntaf)

 

 

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac yn dysgu’r plant am olau, lliw a thrydan. Wrth wraidd y prosiect bydd plant yn dysgu sut i ysgrifennu barddoniaeth ar thema a datblygu sgiliau ychwanegol yn ysgrifennu nodiadau a brawddegau er mwyn cofio a disgrifio profiadau personol. 

Yn y Cam Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy greu ystod o ffynonellau golau i’r Brenin Fflach. 

Yn y prosiect hwn bydd y plant yn dysgu: 

Sut i greu cylched syml;
Am hanes trydan ;
Pa ffynonellau golau sy’n briodol ar gyfer pa bwrpas;
Pamfod golau yn bwysig i ni a diwylliannau eraill;
Sut i gyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau;
Sut i ddefnyddio golau a lliw i greu patrymau, effeithiau a mynegi teimladau;
Sut i ysgrifennu cerddi syml ar thema. 

Cymraeg - Ysgrifennu llythyr, barddoniaeth, gwahoddiad, poster, dyddiadur a geiriau allweddol

Mathemateg - odrifau/eilrifau, mesur, lluosi, adio a tynnu, dyblu a haneru, problemau geiriol

  

Thema - Archarwyr (ar ol hanner tymor) 

 

 

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar TGCh ac mae’n dysgu plant sut i gasglu gwybodaeth o ystod o ffynonellau a defnyddio amrywiaeth o becynnau i dynnu llun, paentio, animeiddio a recordio synau. Wrth wraidd y prosiect hwn bydd plant yn ysgrifennu naratif a storiâu ffantasi gan ddefnyddio fformat comic a bwrdd stori ac yn datblygu sgiliau ychwanegol wrth ddefnyddio marciau siarad a phenawdau. 

Yn y Cam Arloesi bydd plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy greu eu harcharwyr eu hunain i ymladd yn erbyn y gelyn. 

Yn y prosiect hwn bydd y plant yn dysgu 

Defnyddio TGCh i ddarganfod a chyflwyno gwybodaeth yn cynnwys ffilm ac animeiddio;
Deall y nodweddion a ddefnyddir gan awduron a chartwnyddion mewn comics a ffilmiau i ddisgrifio archarwyr;
Nodi arferion bwyta’n iachus;
Darllen stribedi comig a deialog yn rhugl;
Dylunio stribed comig a’i ddefnyddio i ddweud stori;
symud cerddorol ac offerynnau cerddorol i fynegi nodweddion cymeriadau ffug;
I adnabod ymddygiad derbyniol a rhoi rhesymau am eich dewisiadau;
I adnabod archarwyr ‘bywyd go iawn’ a disgrifio eu bywydau.


**Croesawn arbenigedd o deuluoedd y dysgwyr i gyfoethogi'r dysgu trwy arwain neu trefnu gweithgareddau / gweithdai yn yr ysgol.**