limg (13K)
rimg (11K)

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

 Atodaf wybodaeth am waith cartref eich plentyn ar gyfer yr hanner tymor nesaf.  Ein thema y tymor yma yw- 'Y Drws Dychymyg'.

 Gall ddisgyblion cwblhau o'leiaf un darn o waith cartref yn bythefnosol gan ddewis o'r golofn mathemateg, iaith neu gywaith.

 Dyma'r dyddiadau yr ydym yn disgwyl derbyn o leiaf un ddarn o waith cartref gan ein disgyblion. Mae ambell tasg wedi'i osod fel 'To Do' ar Purple Mash.

 02 / 10 / 2020

 16 / 10 / 2020

 06 / 11 / 2020

 Diolch,

 Staff Blwyddyn 1.

 

Dear Parents / Carers,

 I attach information about your child's homework for the next half term. Our theme this term is- 'The Door of Imagination' (Drws Dychymyg)

Pupils can complete at least one piece of homework fortnightly, choosing from the maths, language or project column.

 These are the dates when we expect to receive at least one piece of homework from our pupils. Some of these tasks have been set as 'ToDo's' on Purple Mash.

 02/10/2020

 16/10/2020

 06/11/2020

 Thanks,

Year 1 staff

Llyfr 1/ Book 1 - Rala Rwdins: https://drive.google.com/file/d/1r1aSPvcdrPCmBQ3yvwxLnU7zfuxuFks5/view?usp=sharing

Llyfr 2/ Book 2 - Ceridwen https://drive.google.com/file/d/1mb8mYzQi8xbwI7kzqrRRNuk6qmdOdAZh/view?usp=sharing

Mae clipiau fideo i gyd-fynd ag ambell lyfr ar gael ar youtube:

Some of the books have videos of the books available on youtube:

https://www.youtube.com/results?search_query=rala+rwdins

 

Iaith

Maths

Cywaith

1

Ysgrifennu swyn 

Write  a spell

Chwarae gêm dis e.e ‘Snakes and Ladders’ i ymarfer cyfri nol ac ymlaen.

Play snakes and ladders practising counting forwards and backwards

Creu mwgwd o dy hoff gymeriad Rala Rwdins 

Create a mask of your favourite Rala Rwdins character. 

2

Ysgrifennnu cyfarwyddiadau sut i greu hylif hud

Write simple instructions on how to create a magic potion

Ffurfio rhifau yn gywir hyd at 20. ~ Byddwch yn greadigol!

Form numbers correctly up to 20~ Be Creative!!.

Chwarae twca afalau a thrydarwch lun. JOIWCH!!

Play ducking apples and tweet a picture ENJOY!!

3

Darllen hoff lyfr Rala Rwdins a thrydaru llun

Read your favourite Rala rwdins book and tweet a picture

Mesurwch gynhwysion i greu cawl hudol. Cofiwch i drydaru llun!

Measure ingredients to create a magical stew. Remember to tweet a picture!

Creu ogof yn yr ardd a Thrydarwch lun!! JOIWCH!!

Create a cave outside and tweet your pictures ! Have Fun!! 

4

Purple mash- Tynnwch lun eich hoff gymeriad ac ysgrifennu frawddeg i gyd-fynd e.e. ‘Dyma Rwdlan.’  (wedi gosod ar to do)

Draw a picture of your favourite character and write a sentence to accompany it e.g. ‘Dyma Rwdlan.’ (One of the ‘ToDo’s’.)

Crëwch lun o  gymeriad Rala Rwdins  gan ddefnyddio siapau 2D.

Create a picture of a Rala Rwdins Character out of 2D Shapes

Dilynwch y cyfarwyddiadau rydych wedi’i ysgrifennu er mwyn creu eich hylif hud 

Follow the instructions you have written to create your magic potion

 

5

Ysgrifennu disgrifiad o’ch hoff gymeriad yng nghyfres Rala Rwdins

Write a description of your favourite ‘Rala Rwdins’ character.

Dyma …………… / Here is……….

Mae gan………… / He/She has………….

Purple Mash- Lluniwch graff syml o hoff gymeriadau eich teulu a ffrindiau. (Gwelir ar rhestr ‘ToDo’s’.)

Create a Graph of your favourite Characters (One of the ‘ToDo’s).

Creu llun gan gymysgu lliwiau  ~ cofnodwch pa liwiau rydych chi wedi creu wrth gymysgu paent.

Create a picture by mixing colours ~ Record what colours you made by mixing paint.