limg (13K)
rimg (11K)

Dosbarth Meithrin - Nant Y Ceisiad  

Athrawes: Mrs M Evans

Gwersi Addysg Gorfforol: Dydd Mercher

Gwaith Cartref: Byddwn yn gosod gwaith cartref yn achlysurol i atgyfnerthu’r gwaith a gyflwynir i’r plant yn y dosbarth. Mae’n ffordd dda i chi fel rhieni i wybod beth mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol.

Mae angen dŵr ar eich plant yn ddyddiol. Mae yfed dŵr yn bwydo’r ymennydd.

Chwedlau’r Ddraig

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Wybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd ac yn galluogi plant i archwilio byd hanesyddol, traddodiadol a ffantasi cestyll yn cynnwys bywydau’r bobol oedd yn byw ac yn gweithio ynddynt yn y canol oesoedd. Bydd y plant yn profi amrywiaeth o storiâu, gweithgareddau a digwyddiadau diwylliannol sy’n dathlu agweddau o dreftadaeth a thraddodiad Cymru. Byddwn yn annog y plant i feddwl yn greadigol a chymhwyso’n feirniadol eu profiadau blaenorol, sgiliau a dealltwriaeth flaenorol i greu storiâu llawn dychymyg a chreadigol ac i chwarae rôl ar ôl derbyn hen fap oddi wrth ddraig gyfeillgar.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:

• Mathau gwahanol o gestyll, eu nodweddion a sut y’u defnyddiwyd yn y Canol Oesoedd

• Cestyll penodol yng Nghymru a’r rheiny yn eu hardaloedd hwy eu hunain

• Defnyddio a gwneud mapiau a chynlluniau

• Bywydau pobl yn y gorffennol

• Y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhwng cestyll a’r cartrefi lle maen nhw’n byw

• Agweddau o dreftadaeth a thraddodiad Cymru

• Cofnodi eu syniadau a’u teimladau trwy dynnu lluniau, gwneud marciau ac ysgrifennu cynnar

• Ailadrodd chwedlau traddodiadol trwy chwarae a sgyrsiau

• Defnyddio eu sgiliau creadigol i gynllunio, gwneud a siarad am amrywiaeth o wrthrychau ac arteffactau sy’n gysylltiedig â’r thema

• Yr iaith Gymraeg gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion ar draws ystod o brofiadau yn yr amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored.

Pitran, Patran yn y Pyllau

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Wybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd ac yn galluogi plant i archwilio dŵr yn ei amrywiol ffurfiau gan ddefnyddio eu synhwyrau mewn ystod o brofiadau synhwyraidd personol. Byddwn yn darparu cyfleoedd i blant i brofi ystod o weithgareddau sy’n archwilio priodweddau dŵr, a’r ffyrdd y byddwn ni’n defnyddio dŵr yn ein bywyd bob dydd. Annogir y plant i feddwl yn greadigol a chymhwyso’n feirniadol eu profiadau, sgiliau a dealltwriaeth flaenorol wrth gael eu herio i adeiladu eu harweddau dŵr a ffynhonnau dychmygol eu hunain.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu am:

• Dŵr yn ei amrywiol ffurfiau

• Sut y defnyddir dŵr yn y cartref

• Bod yn ddiogel yn ymyl dŵr

• Tywydd gwlyb yn cynnwys stormydd

• Anifeiliaid sy’n byw mewn pyllau a nentydd

• Cyfaint a mesurau mewn gweithgareddau ymarferol

• Cofnodi eu syniadau, teimladau a phrofiadau trwy dynnu llun, gwneud marciau ac ysgrifennu cynnar

• Pwysigrwydd dŵr i hadau a phlanhigion

• Ymateb i synau a cherddoriaeth gan ddefnyddio eu cyrff yn llawn dychymyg

• Yr iaith Gymraeg gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion ar draws ystod o brofiadau yn yr amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored.

Mathemateg:

Croesawn ffotograffau, lluniau neu arteffactau (wedi eu labelu) yn ymwneud a'r thema.

Nodyn i'ch hatgoffa ein bod ni yn yn  mynd a'r plant allan i'r awyr agored i ddysgu am bethau diddorol a chyffrous yn wythnosol. Gyda dyfodiad y Cyfnod Sylfaen mae pwyslais  mawr ar ddysgu yn yr awyr agored. Bydd y gweithgareddau cyffrous hyn yn cynnwys dysgu am fyd natur a gweithgareddau       traws-gwricwlaidd. Rydym yn bwriadu mynd allan beth bynnag yw'r tywydd. A fydd hi'n bosib anfon dillad addas ar gyfer y tu-allan (e..e. cot law, esgidiau glaw......). Rydym yn bwriadu cael llawer o hwyl! .

**Croesawn arbenigedd o deuluoedd y dysgwyr i gyfoethogi'r dysgu trwy arwain neu trefnu gweithgareddau / gweithdai yn yr ysgol.**

Diolch am eich cydweithrediad. 

Mrs M Evans a'r Staff