limg (13K)
rimg (11K)

Croeso i ddosbarth Nant Y Draenog

Tymor y Gwanwyn 2018

Mrs Jones a Miss Hewer

Gwybodaeth Gyffredinol

Bydd Gwersi ymarfer corff ar ddydd Iau – Bydd angen dod a siorts du a chrys-t gwyn. Bydd y plant yn dychwelyd eu gwisg ar ddiwedd bob hanner tymor. Rydym yn annog y plant i ddod yn fwy annibynnol ym mlwyddyn 1 felly a wnewch chi sicrhau bod enw ar bob dilledyn er mwyn galluogi iddynt wneud hyn. Gofynnir yn garedig, os mae eich plentyn yn gwisgo clustlysau, gallwch chi sicrhau i dynnu'r clustlysau allan ar ddydd Iau fel y gall eich plentyn cymryd rhan mewn ymarfer corff.   Ni fydd angen trainers ar eich plentyn am y tymor cyntaf achos rydym yn mynd i fod yn gwneud dawns.

Byddwn yn gosod gwaith cartref yn achlysurol i atgyfnerthu’r gwaith a gyflwynir i’r plant yn y dosbarth. Mae’n ffordd dda i chi fel rhieni wybod beth mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol. Weithiau bydd ffocws fwy ymarferol i’r tasgau. A wnewch chi helpu’ch plentyn i gwblhau’r tasgau fel eu bod nhw yn gallu cyrraedd eu potensial yn ystod y flwyddyn yma.

Bydd eich plentyn yn dod a llyfr darllen adref bob dydd Gwener ac bydd angen dychwelyd y llyfr ar ddydd Llun gan ein bod ni yn darllen yn ddyddiol gyda’r plant. A wnewch chi ysgrifennu sylwadau yn eu llyfr cofnod yn wythnosol os gwelwch yn dda.

Mae’n holl bwysig bod eich plentyn yn yfed dŵr yn ystod y dydd er mwyn iddynt lwyddo yn ei gwaith felly a wnewch chi ddanfon potel i mewn yn ddyddiol. Hefyd gall y plant dalu am ffrwyth trwy ddod a £1 i mewn bob wythnos neu 20c bob dydd.

 Rydym yn annog y plant i ddod yn fwy annibynnol ym mlwyddyn 1, er mwyn galluogi iddynt wneud hyn a wnewch chi sicrhau  bod enw wich plentyn ar bob dim.

Diolch yn fawr

Ein thema

Ein thema cyn hanner tymor yw ‘Archwilwyr Cymuned’.

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddaearyddiaeth ac yn dysgu’r plant am nodweddion daearyddol a dynol eu cymuned leol. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn ysgrifennu ystod o orchmynion a chyfarwyddiadau gan ddefnyddio mapiau a phrofiad personol. Yn ychwanegol at hyn maent yn datblygu sgiliau gan ddefnyddio iaith safle a chyfarwyddyd. Yn y Cam Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy greu eu map tirwedd 3D eu hunain o’r ardal leol ar raddfa fawr.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:

• Sut i ddefnyddio a chreu mapiau a chynlluniau;

• Am nodweddion daearyddol a dynol eu cymunedau eu hunain;

• Am bobl bwysig sy’n eu helpu yn eu cymuned leol;

• Sut i ddilyn gorchmynion a chyfarwyddiadau;

• Sut i ysgrifennu a threfnu gorchmynion;

• Sut i ddefnyddio sgiliau celf a dylunio i fynegi eu syniadau’n greadigol;

• Am archwiliwr enwog neu ffigwr pwysig yn y gymuned

 

Ein thema ar ol hanner tymor yw ‘Ein Byd Mawr Crwn’.

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddaearyddiaeth ac y mae’n dysgu’r plant am leoliad cyferbyniol dramor a sut y gallent gael rhai pethau’n debyg a rhai pethau’n wahanol i’r ardal lle maen nhw’n byw. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu ysgrifennu adroddiadau syml ac yn dysgu sgiliau ychwanegol megis ysgrifennu brawddegau ac esbonio.Yn y rhan Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy greu cardiau post digidol o’u hardal leol.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu:

•Defnyddio sgiliau daearyddol ac ymchwiliol;

•Dod i wybod am eu hardal leol a lleoliad cyferbyniol dramor;

•Cymharu ffactorau megis tywydd, nodweddion daearyddol, poblogaeth a ffordd o fyw;

•Defnyddio TG a sgiliau eraill i gasglu a storio gwybodaeth yn cynnwys mapiau a data;

•Cyflwyno gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn cynnwys TGCh