limg (13K)
rimg (11K)

Nant Yr Aber

Mrs Rhisiart, Miss Wadley a Miss Davies.


**Gwaith cartref / Homework**

Gall y disgyblion gwblhau o leiaf un darn o waith cartref yn bythefnosol gan ddewis o'r tasgau Mathemateg, Iaith neu Thema a osodwyd yn J2E. Mae croeso iddynt lanlwytho eu gwaith i J2E. Dyma'r dyddiadau yr ydym yn disgwyl derbyn o leiaf un darn o waith cartref gan ein disgyblion:

07/05/21, 21/05/21, 11/06/21

Pupils can complete at least one piece of homework fortnightly choosing from the Maths, Language or Thematic tasks set in J2E. Pupils are welcome to upload their homework to J2E. These are the dates when we expect to receive at least one piece of homework from our pupils:

 07/05/21, 21/05/21, 11/06/21


EIN BYD RHYFEDDOL - OUR AMAZING WORLD 

Dyniaethau / Humanities:

Gofalu am greaduriaid y mor wrth drafod sbwriel a llygredd / How to care for sea creatures by discussing the dangers of sea pollution

Ar lan ac o dan y môr  / Above and under the sea

Trip i Bristol Aquarium (methu cadarnhau tan 12.05.21) / A trip to Bristol Aquarium to be confirmed 

Ymweliad Teams gan Silent World / A visit from Silent World via Teams

 

Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts:

Prosiect Creadigol gan ganolbwyntio ar yr ardal allanol o dan do. Os oes syniadau neu cysylltiadau gan rieni, plis gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda. Diolch / Creative Project concentrating on our  sheltered outside area. If any parents have any ideas or contacts, please let us know as our budget is very small. Thank you

Perfformiad Pori Drwy Stori wedi recordio / A recording of our Pori Drwy Stori performance

 

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu / Languages, Literacy and Comunication:

'Pysgodyn yr Enfys'.  Rhannau’r pysgodyn a phwysigrwydd ffrindiau / 'The Rainbow Fish',  Labelling parts of a fish and discussing the importance of friends. 

'Sali Sws', Techneg Pie Corbett i helpu ysgrifennu’r stori / 'Sali Sws', Pie Corbett technique to help write the story. 

'Pwy sy wedi llyncu Llyr?',  ysgrifennu am sbwriel / 'Pwy sy wedi llyncu Llyr?', to write about the dangers of rubbish.

'Arch Noa' , ysgrifennu gweddi o ddiolch / 'Arch Noa', to write a thank you prayer.

Darllen / Reading

Tric a/& Chlic 

Perfformio caneuon Pori Drwy Stori/ Pori Drwy Stori performance

 

Mathemateg a Rhifedd / Numeracy:

Siapiau 3D / 3D Shapes

Cynllunio, addurno a chasglu data ar ein hoff hufen iâ / Design, decorate and collect data about our favourite ice cream

Arian a chreu siop hufen iâ i chwarae rôl / Money and create an ice cream role play area 

Amser / Time

Cyfri fesul dau gyda Arch Noa / Counting in two's with Noah's ark

Odrifau ac eilrifau / Od and even numbers 

 

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing:

Yr Anghenfil Lliwgar gan ganolbwyntio ar deimladau / The Colourful Monster concentrating on our feelings

Mabolgampau’r Ysgol / Schools Sports Day

Taith Rygbi’r LLewod a Euro 2021 gan ganolbwyntio ar sgiliau pêl / Rugby Lions Tour and Euros, concentrating on our ball skills

Meddwlgarwch/Ioga yn seiliedig ar fod ar fyd natur / Ioga and wellbeing based on nature

Bwyta’n iach / Healthy eating

Rhedeg milltir ar ddydd Gwener yn ein sesiwn Ymarfer Corff - cofiwch esgidiau addas os gwelwch yn dda / Running a mile on a Friday - please remember your PE kit and suitable foot wear 


Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology:

 Arbrawf i greu lollpop iach / An experiment to create a healthy lollipop

Rhannau’r pysgodyn / Parts of a fish

Ar lan ac o dan y môr / Above and under the sea

Llygredd y môr / Sea pollution

Deunyddiau - dillad addas ar gyfer y traeth / Materials - suitable clothing for the beach

Ymarfer ymhellach ar J2e / Experimenting further on J2e