limg (13K)
rimg (11K)

Dosbarth Derbyn - Nant yr Aber

Athrawes: Miss Davies a Miss Wadley

 

Gwersi Addysg Gorfforol: Dydd Mawrth (siorts du a chrys-t gwyn mewn bag ymarfer corff i'w cadw yn yr ysgol am hanner tymor - cofiwch labelu popeth)

Gwaith Cartref: Byddwn yn gosod gwaith cartref yn bythefnosol i atgyfnerthu’r gwaith a gyflwynir i’r plant yn y dosbarth o’r fwydlen gwaith cartref. Mae’n ffordd dda i chi fel rhieni i wybod beth mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol.

Mae angen dŵr ar eich plant yn ddyddiol. Mae yfed dŵr yn bwydo’r ymennydd.

 

Traeth

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Wybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd ac yn galluogi’r plant i archwilio planhigion, anifeiliaid a deunyddiau a geir ar lan y môr. Byddwn yn cynllunio ymweliad cofiadwy cychwynnol i’r traeth ynghyd â chynnal gweithgareddau dilynol yn ôl yn yr ysgol. Gan ddogfennu’r ymweliad trwy ffilmio, cymryd ffotograffau a gwneud nodiadau, bydd gennym sylfaen dda i ysgogi myfyrdod ac ymatebion creadigol y plant yn ôl yn yr ystafell ddosbarth. Bydd y plant yn defnyddio eu sgiliau â’u dealltwriaeth blaenorol wrth ddarganfod neges ddirgel mewn potel sydd wedi ei olchi i’r lan yn ystod ymweliad â’r traeth.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu am:

• blanhigion ac anifeiliaid sy’n byw ar lan y môr

• nodweddion o waith dyn a naturiol a geir ar lan y môr

• enwau gwahanol drefi arfordirol a chyrchfannau glan môr Cymru

• ddiogelwch ar lan y môr, gan gynnwys peryglon dŵr

• nodweddion y deunyddiau naturiol a geir ar lan y môr, gan gynnwys tywod, dŵr, cerrig,  graean a broc

• sut i greu celf dros dro gan ddefnyddio deunyddiau naturiol

• draddodiadau glan y môr

• sut i gofnodi eu syniadau, teimladau a’u profiadau trwy dynnu lluniau, gwneud marciau ac ysgrifennu cynnar

• sut i ddefnyddio eu lleisiau a’u cyrff i ymateb yn ddychmygol i seiniau a cherddoriaeth

• effeithiau llygredd ar yr amgylchedd naturiol

• yr iaith Gymraeg gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion ar draws ystod o brofiadau yn yr amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored

Bownsio

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Ddatblygiad Corfforol ac yn galluogi’r plant i ddatblygu eu sgiliau symud manwl a bras trwy ystod o gemau a gweithgareddau sy’n datblygu eu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol, gan weithio gyda phartner neu fel rhan o dîm. Byddant yn defnyddio eu sgiliau a’u dealltwriaeth blaenorol i gynllunio gemau pêl dychmygus i’w chwarae gyda rhieni a gofalwyr.

Yn y prosiect hwn bydd plant yn dysgu am:

• ddefnyddio eu cyrff mewn gwahanol ffyrdd ar gyfer chwaraeon, gemau a  chwarae corfforol

• wahanol fathau o gampau a chyfarpar chwaraeon

• wahanol fathau o beli a chyfarpar yn symud ar draws arwynebau gwahanol

• greu patrymau a dilyniannau gyda pheli a chyfarpar chwaraeon eraill

• anifeiliaid sy’n bownsio, llamu, neidio a rholio

• cyflym ac araf, agos a phell

• gofnodi eu syniadau a phrofiadau trwy wneud marciau, siarad ac ysgrifennu

• gyfri pwyntiau i 10 ac 20

• weithio gyda phartner neu fel rhan o dîm

• fynegi eu hunain yn greadigol gan ddefnyddio ystod o gyfryngau gwahanol

• yr iaith Gymraeg gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion ar draws ystod o brofiadau  yn yr amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored

Ymysg amryw o gysyniadau eraill fe fyddwn yn atgyfnerthu:

Rhifau 1-20 (a heibio 20)

Adio a thynnu

Mesur

Arian

Amser

Cyfri fesul 2 a 10

Casglu data

Croesawn ffotograffau, lluniau neu arteffactau (wedi eu labelu) yn ymwneud â’r themau.