limg (13K)
rimg (11K)

Nant Caiach

Miss Davies, Miss Price a Miss Hewer.


**Gwaith cartref**

Eich gwaith cartref am yr hanner tymor nesaf yw i ddysgu 10 rhigwm erbyn 18/12/2020 os gwelwch yn dda. Bydd gwybodaeth yn dod adref dros y penwythnos. Diolch!


DRWS DYCHYMYG / ENCHANTED DOORWAY

Dyniaethau / Humanities:

 • Cymharu nodweddion oedran (hen / ifanc) / Comparing characteristics of age (old / young)
 • Cymharu nhw'n fabi a nawr / compare themselves as babies with how they are now.  Siarad a gwrando ar ymwelwyr yn yr ysgol neu'n rhithiol /  Talking and listening to visitors in school or virtually.
 • Cornel chwarae rôl 'Ty bach twt' / Role play area 'Our house.'
 • Hoff bethau / Favourite things. 
 • Taith natur - tymhorau / Nature walk - seasons.

 

Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts:

 • Potreadu eu hunain, eu ty a'r teulu / Self, family and house portrait
 • Y Tymhorau / The Seasons
 • Arbrofi gyda deunyddiau a thechnegau / Experiment with a variety of materials and techniques.

 

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu / Languages, Literacy and Comunication:

 • Adolygu geirfa a phatrymau ieithyddol cyfarwydd a newydd (darperir 'mat siarad' Sbarc a Seren ar gyfer y cartref)  / Revising familiar and new vocabulary and language patterns (Sbarc & Seren's 'talking mat' will be provided to support at home) 
 • Tric a/& Chlic 
 • Pori Drwy Stori - caneuon a rhigymau / Songs and rhimes through 'Pori Drwy Stori'
 • Dechrau ffurfio llythrennau’n gywir gan afael yn briodol yn yr offer ysgrifennu / To start forming letters correctly.
 • Mathemateg a Rhifedd / Numeracy:
 • Trefnu rhifau / Organising numbers
 • Defnyddio sgiliau cyfrif / Using counting sets
 • Patrymau  / Patterns
 • Siapiau 2d / 3d (yn ymarferol) / 2D and 3D shapes (through play)
 • Casglu data a chreu graff / Collecting data and creating a graph

 

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing:

 • Dyma fi / Here I am
 • Fy Nheulu / My family
 • Teimladau / Feelings
 • Bwyta a byw’n Iach / Eating and living healthily 
 • Ioga a meddylgarwch / yoga and mindfulness
 • Ymarfer corff ar ddydd Gwener

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology:

 • Rhannau’r corff / Parts of the body
 • Bwyta’n Iach / Healthy Eating
 • Defnyddiau / Materials
 • Yr Hydref - patrymau natur / Autumn - seasonal patterns
 • Ipad, Purplemash, Beebot ac ap 'Botio' (am ddim) / Ipad, Purplemash, Beebot and 'Botio' app (free).
 • Rhaglenni Cyw e.e Blociau Rhif, Teulu Ni, Babi Ni (ar S4C ac iplayer) / Welsh programmes on Cyw e.g Blociau Rhif, Teulu Ni, Babi Ni (available on S4C and iplayer).